Site Arama

20120110

Kün Feyekün Duası..

Euzubillahimimeşşeytanirraciym.
Bismillahirrahmanirrahiym.
Ve salallahu ala nebiyyil keriym.Allahumme ya rabbi,Allahumme ya rabbi,Allahumme ya rahiym,el melikül
güddü süsselamul mü'minul müheyminul aziyizül cebbarul mütekebbiru sübhanellahi amma yüşrikün**
Efegayre diynillahi yebgune velehu esleme men fissemavati vel ardı tav'an ve ker'han ve ileyhi yurceun**
İnnema emruhu iza erade şey'en en yegule lehü kün feyekün fe sübhanellezi biyedihi mele kütü külli şey'in ve ileyhi turceun*
Gul hüvallahü ehad allahussamed lem yelid ve lem yuled velem yekün lehu küfüfen ehad**
İnnema emruhu iza erade şey'en en yegulü lehu kün feyekün*
Fe sübhanellezi biyedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**
İzacae nasrullahi vel fethu*
Vera eytennase yedhulüne fi dinillahi efvacen**
Fesebbih bi hamdi rabbike ,
Vestağfirhu innehu kane tevvaba*
 İnnema emruhu iza erade şey'en en yegulü lehu kün feyekün*
Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**
İnna fetahna leke fethan mubina*
Liyeğfire lekellahu ma ,tegaddeme min zenbike ve ma te ahhere ve yutimme niğmetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten musteğıyma***
Ve yen surekallahu nasran azizaa**
İnna fetahna leke fethan mubina*
Liyeğfire lekellahu ma tegaddeme min,zenbike ve ma te ahhere ve yutimme niğmetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten müsteğiyma ve yen surekallahu,
nasran azizaa**
İnna fetahna leke fethan mubina*
Liyeğfire lekellahu ma tegaddeme min zenbikeve ma te ahhere ve yutimme niğmetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten müsteğiyma ve yen surekellahu nasran azizaa**
İnnema ,emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün*
Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun*
Nasrun minellahi ve fethun gariybun ve beşşiril mü'minin**
İnnema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün*
Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**
Efe gayre diynillahi ,yebgune velehu esleme men fissemavati vel ardi,tav'an ve ker'han ve ileyhi yurceun** İnnema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün**
Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**
Galü inna lillahi ve inna ileyhi raciun**
innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün**
Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**
Vessemai veddarık*
Vema edrake meddarık*
En necmüssakıb*
İn küllü nefsin lemma aleyha hafiz*
Felyenzuril insanu mimma hulik*
Hulika mim main dafik, yahrucu mim beynissulbi vetteraib innehu ala rec'ihi lekadir*
Yevme tublesserair*fema lehu min kuvvetinvela nasir**
Vessemai zatirrec'ivel ardı zatıs sad'i*
İnnehu le gavlun faslün*
Vema hüve bil hezli*
İnnehum yekiydüne keyda*
Ve ekiydü keyda*
Femehhilil kafirine emhilhum ruveyda**
İnnema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün**
Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'inve ileyhi turceun**
Te'tiha rizguha reğaden min ,külli mekanin*
Vallahu hayrur razigiyn*
innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün **
Fe,sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**
Ma indekum yenfedu vema indellahi ba'gk vallahu hayrurrazıgıyn**
innema emruhu erade şey'en en yegule lehu kün feyekün **
Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**
Efemen yemşi mükibben ala vechihi ehda emmen yemşi seviyyen ala sıratım müstakıym**
innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün **
Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun **
Li iylafi gureyşin iylafihim rıhleteşşitai vessayf*
Felya'büdü rabbe hazel beyt**
Ellezi et'amehümmin cu'in, ve amenehum min havf**
innema emruhu iza erada şey'en en yegule lehu kün feyekün**
Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**
YA RABBİ,YA RABBİ,
YA RABBİ, YA ALLAH,YA ALLAH,YA ALLAH,
Gulillahumme melikel mülki tu'til mülke men teşaü ve tenziül
mülke mimmen teşaü ve tuizzü men teşaü ve tuzillü men teşaü bi yedikel hayru inneke ala kulli şey'in gadiyr*
Tulicülleyle finnehari ve tulicünnehare filleyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi
ve terzuku men teşaü bi ğayri hisab***
innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün**
Fe sübhanellezibi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**
Eşhedü en la ilahe ilallahü vahdehüla şerikelehü ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasülühü**
ALLAHUMME salli ala muhammedin ve ala alimuhammedin
ve sellim***
Eciybu eyyühel melaiketü verruhaniyyunel müvekkelüne bi hazihil ayatil keriymeti li dağveti
fi kadai haceti... (Burda ne sıkıntıntın varsa dünyevi veya uhrevi kalbinden ne geçiyorsa onu burda 3,5,7
defa söyle ama çok içten söyleki tesiri tez olsun )
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYMM
Bediüssemavati vel ardı ve iza kada emren fe innema yegulü lehü kün fe yekün **
Galet enne yekünü li ğülamun ve lem yemsesni beşerün**
Gale kezalikillahü yahlügü ma yeşaü iza gada emren fe innema yegulü lehu kün fe yekün**
inne iyse indellahi kemeseli ademe halagahu min turabin sümme gale lehu kün fe yekün***
Ve hüvellezi halekas semavati vel arda bil hakkı ve yevme yegulü kün fe yekün **
innema gavlüna li şey'in iza erednahu en negule lehu kün fe yekün**
Ma kane lillahi en yettehize min veledin sübhanehü iza gada emren
fe innema yegulü lehü kün fe yekün**
Hüvellezi yuhyi ve yumiytu fe iza gada emren fe innema yegulü lehü kün fe yekün***
Allahumme bi hakkı hazihil ayati ve ma fiha minel esrari ıkdiy haceti fiddareyni inneke ala külli
şey'in gadiyr**
Amin.....

Not (Bu dua inancı zayıf olana verilmez. Bu dua çok tesirli olup kalbten yapılması
icabet eder bu duayı ihlas ile okuyanların kısa zamanda hayırlı muratları hasıl olur.).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder